top of page

Общи условия за продажба и доставки в  POINT ART BG

POINT Art BG

Общи условия за продажба и доставки в платформа Point Art BG е изявление, с което разкриваме условията и договорености за покупка и доставка на продукти  Point Art BG,

в помощ на своите посетители и в изпълнение на законови изисквания за електронна търговия.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПОИНТ АРТ 2015 ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Емил де Лавеле“  № 2, ЕИК 203793551, представлявано от Светла Андонова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.pointartbg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК 202050395, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Емил де Лавеле“  № 2,  e-mail: point.art2015@gmail.com, тел: +359 887 869568

 

* ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ, КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОТГОВОРНИ СЛУЖБИ В РБЪЛГАРИЯ:​

 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: +359 2 91 53 518, е-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,   гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2  980 25 24, гореща линия: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. POINT ART BG e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.pointartbg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН продукти /стоки и/или услуги/, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  методи/начини за разплащане

 • Да получават информация за нови продукти предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 • Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя продуктите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.pointartbg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Ползватели на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 години

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на продукти, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса продукти.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите продукти в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на продуктите.

IV. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на продукти, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на POINT ART BG и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от  Доставчика  продукти в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език или английски език.

(3) Ползвателят закупува продукти, предлагана на платформа с уеб адрес www.pointartbg.com

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него продукти от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.pointartbg.com

(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналични/изчерпани продукти и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.pointartbg.com. и получи номера на своята електронна заявка/покупка.

(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(8) Доставчикът доставя продуктите на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

 

Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола

 • Избиране на един или повече от предлаганите продукти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка-ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА

 • Предоставяне на данни за извършване на доставката

 • Избор на метод за плащане на цената/ обща стойност на заявени продукти

 • Потвърждение на поръчката

(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на адрес www.pointartbg.com 

 • Избиране на един или повече от предлаганите продукти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка

 • Предоставяне на данни за извършване на доставката

 • Избор на метод за плащане на цената

 • Потвърждение на поръчката

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта/и, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всеки артикул на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на продуктите с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на продуктите, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:

- В детайлната страница на Условията за доставка,  представена в Сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

- При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните детайли за размери при рамкиране, промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за рамкиране и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея продукти.

(8) Доставки с наложен платеж и плащане при получаване на поръчката се приемат за приложими единствено за заявени поръчки за доставки на адрес в територията на Република България или на адрес на магазин на POINT ART BG. Във всички останали случай този метод на плащане и изпълнение на поръчка е неприложим и поръчки с такива реквизити ще бъдат анулирани , на основание на този член.

(9) При заявено желание да получите заявените продукти от нашия арт магазин в Пловдив, не дължите и не заплащате куриерски услуги към обявената цена на продуктите. Ако в рамките на 10 календарни дни от поръчката не вземете заявените продукти от магазин на POINT ART BG, същата ще бъде служебно анулирана.

(10) За продажба и износ извън България на художествени произведения/предмети, които не притежават характеристики на културна ценност и не отговарят на определението за културна ценност по смисъла на чл. 7 от Закона за културното наследство се издава Удостоверение от Комисия към Националната Галерия, което  ще бъде приложено към заявена от Вас картина. В тази хипотеза  към обявения срок за доставка добавяте три работни дни /+3 дни/, като общия срок за изпълнение на доставка от страна на POINT ART BG не може да надхвърля 21 дни.

(11) Всички срокове за доставка са в работни дни, ако не е изрично изписано "календарни дни".

Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на продукти и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на продуктите преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.pointartbg.com в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика продукти, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на продуктите и началният момент, от който тече, е определен за всеки продукт поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако продуктите са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателят не желае да избере друг продукт, с който да замени неналичният/изчерпан.

(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните продукти, той има право да предложи на потребителя продукти със сходни характеристики, същото качество и цена. 

(5) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на продукти по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 13  Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронна поща, която е била посочена от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.pointartbg.com, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

 

Чл. 15.Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.pointartbg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

IX. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - NEWSLETTER И BLOG

Чл. 18. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за защита на личните данни на POINT ART BG да получава информационни бюлетини от POINT ART BG, съдържащи информация за промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

 

Чл. 19. Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта! Всеки онлайн потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, използвайки бутон "Записване за Newsletter".

 

Чл. 20. Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки електронно съобщение с текст DELETE на point.art2015@gmail.com. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава)!


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.pointartbg.com 

(Последна актуализация 1.11.2021 г.) 

* Технически консултации Online през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък (с изключение на всички официални почивни празници в България на  адрес: point.art2015@gmail.com

POINT Art BG-favicon
bottom of page